Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu

Województwo Podkarpackie realizuje w ramach I Osi priorytetowej „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 projekt pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu”. Weź udział w projekcie:

Zarejestruj się lub

O Projekcie

Projekt jest wynikiem Inicjatywy Catching-Up Regions, realizowanej wspólnie z Komisją Europejską, Bankiem Światowym i Ministerstwem Rozwoju, w trakcie której zidentyfikowano problem niskiej konkurencyjności podkarpackich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. W toku prac przeprowadzono szereg działań zmierzających do ustalenia przyczyn stagnacji wśród przedsiębiorców, przeanalizowano rozwiązania funkcjonujące w innych krajach europejskich w zakresie ekosystemu wsparcia biznesu oraz zidentyfikowano czynniki przyczyniające się do wzrostu MŚP. Na podstawie dokonanych ustaleń został opracowany model dystrybucji usług prorozwojowych na rzecz firm, stanowiący odpowiedź na zidentyfikowany wyżej problem niskiej konkurencyjności podkarpackich MŚP. Założenia systemu zostały wyrażone w raporcie Banku Światowego pn. „Poland Catching-up Regions: pobudzanie przedsiębiorczości na obszarach mniej uprzywilejowanych”

Projekt „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” realizowany jest przez Województwo Podkarpackie (Beneficjenta) w partnerstwie z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Partner projektu został wybrany w procedurze konkursowej w trybie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Okres realizacji projektu

01.09.2017r. - 31.12.2022r.

Wartość projektu

30 817 964.98 PLN

Cel

Głównym celem projektu jest wsparcie MŚP z terenu województwa podkarpackiego w zakupie wyspecjalizowanych usług okołobiznesowych.

W ramach przedsięwzięcia zostanie zaprojektowany system dystrybucji dotacji udzielanych na zakup przez MŚP usług prorozwojowych od instytucji otoczenia biznesu oraz prywatnych dostawców usług zsieciowanych za pomocą Podkarpackiej Platformy Wsparcia Biznesu (PPWB), funkcjonującej jako portal internetowy. Zastosowanie technologii teleinformatycznej w przedmiotowym projekcie pozwoli na dostarczenie narzędzia znacząco skracającego czas obsługi administracyjnej systemu wsparcia zakupu usług rozwojowych przez MŚP. Projekt opiera się na modelu popytowym polegającym na zakupie przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa wybranych przez siebie usług z dostępnej na Platformie listy. W przypadku braku usługi odpowiadającej potrzebom przedsiębiorstwa, MŚP będzie mogło skorzystać ze wsparcia niezależnego doradcy, który pomoże zdiagnozować problemy rozwojowe firmy i zaprojektować usługę „szytą na miarę” (usługę specjalistyczną). Wykluczone będą proste, bieżące usługi (np. księgowe, prawnicze), szkoleniowe oraz usługi oparte o podwykonawstwo.

W trosce o zapewnienie najwyższej jakości usług świadczonych na Platformie zostanie zaprojektowany system kwalifikacji IOB i prywatnych dostawców usług oraz walidacji samych usług. Warunkiem umieszczenia na Platformie oferty danego dostawcy będzie spełnienie przez niego kryteriów kwalifikacyjnych, których celem jest zagwarantowanie, iż usługi będą świadczone przez profesjonalne podmioty doradcze. Podobnie, oferowane na portalu usługi podlegać będą procesowi oceny i selekcji w oparciu o kryteria zapewniające wybór usług najwyższej jakości, mających największy impakt na rozwój firm w regionie.

Koszt zakupu usługi na Platformie zostanie częściowo zrefundowany przedsiębiorcy. Wysokość refundacji uzależniona będzie od rodzaju zakupionej usługi, tj. standardowej lub specjalistycznej oraz obowiązujących regulacji dotyczących udzielania pomocy (np. de minimis).

Jedno przedsiębiorstwo w ramach projektu będzie mogło uzyskać pomoc w wysokości maksymalnie 200 tys. euro.

Zakładanym efektem realizacji projektu jest zwiększenie liczby mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa podkarpackiego korzystających z innowacyjnych usług, które w rezultacie wpłyną na wzrost konkurencyjności MŚP na rynku krajowym i zagranicznym. Ponadto zakłada się, że przedsięwzięcie przyczyni się do zaprojektowania przez instytucje otoczenia biznesu nowych lub ulepszonych zaawansowanych usług stanowiących odpowiedź na zapotrzebowanie firm działających na regionalnym rynku.

Wskaźniki projektu
Wskaźniki produktu

233

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie.

Wskaźnik produktu nr 1
Wskaźniki produktu

233

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje.

Wskaźnik produktu nr 2
Wskaźniki produktu

51

Liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu.

Wskaźnik produktu nr 3
Wskaźniki rezultatu

37

Liczba przedsiębiorstw korzystających z zaawansowanych usług (nowych i/lub ulepszonych) świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu.

Wskaźnik produktu nr 4
Wskaźniki rezultatu

196

Liczba przedsiębiorstw korzystających z zaawansowanych usług (nowych i/lub ulepszonych) świadczonych przez podmioty inne niż instytucje otoczenia biznesu.

Wskaźnik produktu nr 4

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Telefon kontaktowy: 17 747 68 49

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Telefony kontaktowe: 17 866 14 41, 17 866 12 45, 17 866 14 25, 17 866 12 92, 17 866 12 86, 17 866 12 86, 17 866 14 60

Formularz kontaktowy - zadaj pytanie

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.