JLM TRANS Sp. z o.o. Zapytanie nr 3781

Wybrana oferta firmy: Qualitas Grupa Doradcza
W odpowiedzi na zapytanie wpłynęła oferta firmy:
Qualitas Grupa Doradcza Sp. z o.o Dąbrówki 396A, 37-100 Łańcut

Oferta odpowiada wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym i uzyskała największą liczbę punktów według kryterium oceny.
Opis usługi
Przedmiotem Zamówienia jest wdrożenie normy GDP - Good Distribution Practices oraz systemu ISO 9001.
Wdrożenie wskazanych powyżej Systemów Zarządzania Jakością powinno odbyć się w następujących etapach:
1.Diagnoza stanu organizacji – jest przeprowadzana w celu oceny aktualnego stanu Systemu Zarządzania Jakością w organizacji w odniesieniu do wymagań normy systemu, który będzie wdrażany. Wykonanie do 1 tyg. od podpisania umowy. Czas trwania spotkań: minimum 3 osobo-dni /24h. Wynik etapu - raport z przeprowadzonej diagnozy.
2.Spotkanie z zarządem organizacji – na którym odbywa się omówienie wyników diagnozy stanu organizacji i zawartych w niej wniosków końcowych oraz rozmowa wprowadzająca do problematyki systemów. Na spotkaniu tym opracowany jest również wstępny projekt realizacji systemu. Wykonanie do 2 tyg. od podpisania umowy. Czas trwania spotkań: minimum 1 osobo-dzień / 8h.
3.Rozmowa wprowadzająca z załogą firmy – spotkaniami tymi są objęci: Kierownictwo organizacji, Pełnomocnik Jakości, Właściciele procesów i grupy robocze oraz pozostali pracownicy organizacji. Rozmowa z każdą z poszczególnych grup jest dostosowana tematycznie do danej grupy i zakresu ich obowiązków. Wykonanie do 4 tyg. od podpisania umowy. Czas trwania spotkań: minimum 6 osobo-dni / 48h.
4. Opracowanie dokumentacji systemu – w pierwszej fazie opracowania dokumentacji następuje porządkowanie podstawowych elementów działania organizacji: wykrywanie i eliminowanie wad w podstawowych działaniach firmy, likwidację marnotrawstwa, doskonalenie istniejących procesów, określenie zakresu odpowiedzialności i uprawnień, itp. Faza druga to doskonalenie zarządzania: składają się na nią m.in. doskonalenie strategii i polityki działania organizacji oraz implementacja metod i narzędzi doskonalenia procesów i zarządzania. Wykonanie do 6 tyg. od podpisania umowy . Wynikiem tego etapu będzie stworzenie dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością wg. Normy ISO 9001:2015 i GDP (Good Distribution Practice). W skład dokumentacji wchodzić będą minimum takie dokumenty jak: Podręcznik GDP i Księga procedur dotyczących procesów funkcjonujących w firmie.
5.Wdrożenie dokumentacji systemu i doskonalenie systemu – przekazanie procedur jest poprzedzone spotkaniem wyjaśniającym dla pracowników, którzy będą te procedury stosować. Podczas spotkania wyjaśniane są cele poszczególnych procedur, które są dokładnie omawiane razem z zakresem odpowiedzialności i uprawnień wykonawców zadań ujętych w danych procedurach. Wykonanie do 8 tyg. od podpisania umowy. Czas trwania spotkań: minimum 2 osobo-dni/ 16h.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi maksymalnie do 8 tygodni od dnie podpisania umowy tj. 56 dni kalendarzowe liczone od dnia następującego po dniu podpisania umowy, nie później niż do 31.03.2021r.

Certyfikacja dobrych praktyk dystrybucyjnych (GDP) dla firm farmaceutycznych świadczy o zaangażowaniu przedsiębiorstwa na rzecz dobrych praktyk dystrybucyjnych i jakości w każdym aspekcie oferowanej usługi.
Dobre praktyki dystrybucyjne (GDP) to system jakościowy dla ośrodków zajmujących się magazynowaniem i dystrybucją leków. Program zapewnia obecność spójnych systemów zarządzania jakością w całym łańcuchu dostaw. Spółka JLM jest firmą obsługującą transport leków dla swoich klientów. Posiadanie Certyfikatu GDP jest wymagane przez Naszych klientów.
System zarządzania jakością ISO 9001 dokumentuje procesy, procedury i odpowiedzialność za realizację zasad oraz celów dotyczących jakości.
Certyfikacja ISO 9001 pomoże Spółce w rozwoju i doskonaleniu efektywności oraz wykazaniu się wysokim poziomem jakości usług.
Norma ISO 9001, jej procesy i procedury są ściśle powiązane z systemem GDP. W wielu aspektach się one przenikają i wymagają spójnego podejścia. Dlatego też wymagamy aby oba systemy zostały wdrożone w tym samym czasie i przez ta samą firmę.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania
1. Wykonawca przedmiotu zamówienia powinien posiadać wiedzę, doświadczenie i potencjał w zakresie:
a.zasobów kadrowych (eksperckich), organizacyjnych i aktywów niematerialnych, które zostaną zaangażowane do realizacji zadań na rzecz Zamawiającego, w tym doświadczenie posiadanego personelu - będzie dysponował minimum 2 osobami posiadającymi doświadczenie w zakresie wdrażania systemów zarządzania będących przedmiotem zamówienia, w tym jednego auditora wiodącego z poszczególnych obszarów wdrożenia (GDP i ISO); przykładowy dokument, na spełnienie tego warunku – CV osób skierowanych do świadczenia usługi, lub inne potwierdzające posiadanie doświadczonej kadry.
b.wykonania w okresie ostatnich 3 lat (2017-2020), co najmniej 2 usługi w zakresie wdrożenia GDP i co najmniej 2 usługi w zakresie wdrożenia ISO 9001; przykładowy dokument, na spełnienie tego warunku – referencje, protokół odbioru, faktura lub inne potwierdzające wykonanie usług.
c.posiadać uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli odrębne przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – wydruk z CEIDG lub KRS lub inne potwierdzające uprawnienia jeśli są wymagane.


SPOSÓB PRZYGOTOWYWANIA OFERTY:

2. Ofertę sporządzić należy na druku FORMULARZ OFERTOWY (według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego), w języku polskim, w formie pisemnej lub elektronicznej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo.
Do FORMULARZA OFERTOWEGO (załącznik nr 1) należy dołączyć:
a. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych - według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego;
b. W przypadku reprezentowania Wykonawcy przez osoby trzecie, niezbędne jest dołączenie do oferty stosownego upoważnienia.
c. Dokumenty potwierdzające warunki określone w pkt. 1 a, b i c.
3. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.


Kryteria oceny oferty wraz z informacją o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty oraz opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty

Kryterium 1

Opis kryterium:
Cena

Waga punktowa / procentowa
Cena

Opis sposobu przyznawania punktacji
Całkowita cena netto za realizację przedmiotu zamówienia liczona wg wzoru:

C = najniższa oferowana cena netto za realizację przedmiotu zamówienia / cena oferty badanej netto za realizację przedmiotu zamówienia X 100 pkt

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyskała w ocenie całkowitej (suma kryterium) największą liczbę punktów.
Zamawiający w oparciu o powyższe kryteria wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska największą liczbę punktów. Na tej podstawie Zamawiający podpisze z Wykonawcą umowę. W przypadku uzyskania przez co najmniej dwóch Wykonawców takiej samej liczby punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia - w terminie określonym przez Zamawiającego - ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Maksymalna liczba punktów możliwa do osiągnięcia - 100 pkt.

Termin składania oraz otwarcia ofert: 2020-11-20 13:49:40
Sposób składania oraz otwarcia ofert: Oferty należy składać poprzez dedykowany Moduł Zamówień w stronie Podkarpackiej Platformy Wsparcia Biznesu (obowiązkowo i niezależnie od ceny usługi)
Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia (o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy)
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w zakresie dotyczącym zaistnienia okoliczności wskazanych postanowieniami pkt. 6.5.2. 22) lit. b) – e) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz w zakresie terminu realizacji umowy.

Termin zakończenia robót i przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadku:
a)opóźnień z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;
b)zmiany poszczególnych części harmonogramu, w szczególności zakresów i terminów, jeśli są one uzasadnione z punktu widzenia interesu gospodarczego Zamawiającego;
c)wystąpienia zjawisk związanych z działaniem „Siły Wyższej” (klęska żywiołowa, działania militarne, działania wrogów publicznych, działania rządowe, ograniczenia eksportu i importu, pożary, powodzie, epidemie, ograniczenia dotyczące kwarantanny, strajki, lockout’y, spory pracownicze, zamieszki lub niepokoje społeczne, akty terroryzmu lub szczególne działania terrorystyczne, ograniczenia w zakresie transportu lub energii, embarga transportowe, awarie energetyczne, nieprzewidziane awarie komponentów i zastoje w produkcji lub awarie systemów pocztowych, itp.);

Opóźnienia, o których mowa wyżej, muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez obie strony. W/w przypadkach strony ustalają nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi tych opóźnień.

Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych powyżej okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.

Poza przypadkami określonymi w treści umowy i zapytania ofertowego, zmiany umowy będą mogły być wprowadzone w związku z zaistnieniem okoliczności, których Zamawiający i Wykonawcy nie mogli przewidzieć w chwili zawierania umowy. Wskazane okoliczności nie mogą być wywołane zarówno przez Zamawiającego jak i przez Wykonawcę.
Informacja o możliwości składania ofert częściowych (o ile zamawiający taką możliwość przewiduje)
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny (jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie)
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Informacja o planowanych zamówieniach, o których mowa w pkt 7 lit. g podrozdziału 6.5 Wytycznych, ich zakres oraz warunki, na jakich zostaną udzielone (o ile zamawiający przewiduje udzielenie tego typu zamówień) .
Nie dotyczy
Dodane przez
JLM TRANS Sp. z o.o.

8133648342

274A, Kielnarowa 36-020

2020-11-12 13:49:40

2020-11-20 13:49:40

Osoba do kontaktu ws. usługi

Daniel Żebura

501 226 433

ue.gmlj@arubez.leinad

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.