Zaproszenie do złożenia wniosków o kwalifikację Dostawców Usług oraz walidację Usług w projekcie „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu”

Opublikowano: piątek, 27 kwiecień 2018, 07:41

Województwo Podkarpackie oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibąw Rzeszowie realizują wspólnie projekt pod nazwą „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiegona lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, Typ projektu: Profesjonalizacja usług IOB („Projekt”).

Celem Projektu jest rozwój MŚP z województwa podkarpackiego poprzez zapewnienie im dostępu do profesjonalnych usług rozwojowych z wykorzystaniem utworzonej w ramach projektu elektronicznej platformy, na której zostaną zsieciowane instytucje otoczenia biznesu, dostawcy usług rozwojowych oraz odbiorcy wsparcia – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z woj. podkarpackiego. Platforma będzie pełniła funkcję centrum usług okołobiznesowych dla MŚP, uwzględniającego gamę dotychczasowej oferty IOB oraz innych Dostawców Usług, jak również pakiety nowych usług dostosowanych do specyfiki konkretnych potrzeb. Uzupełnienie systemu będą stanowili tzw. Niezależni Doradcy, których rolą będzie m.in. diagnoza istniejących w firmie potrzeb dotyczących rozwojowych usług doradczych, wsparcie w sporządzaniu specyfikacji usługi aplikowania o środki, pomoc w wyborze usługodawcy, wsparcie w monitorowaniu jakości świadczonych usług i w mediacjach oraz wsparcie dla administratora systemu w weryfikowaniu jakościświadczonych usług. 

W związku z realizacją wspomnianego projektu Województwo Podkarpackie oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

OGŁASZAJĄ NABÓR
WNIOSKÓW O KWALIFIKACJĘ DOSTAWCÓW USŁUG
w projekcie „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu”


Podmioty te będą uprawnione do realizacji usług rozwojowych na rzecz MŚP w ramach Projektu.

Szczegółowe informacje dotyczące przewidywanych zadań Dostawców Usług, wymagań formalnych i merytorycznych, jakie muszą spełnić, a także zasady prowadzenia Naboru znajdują się w umieszczonym poniżej Regulaminie Naboru oraz załącznikach do niego.

Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym. System rejestracji poprzez portal PPWB, zostanie uruchomiony w dniu 30.04.2018, o godzinie 09.00.

Szczegółowe informacje o Naborze można uzyskać w Biurze Projektu Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, pod numerami telefonów: 17 8661 286, 17 8661 245, 17 8661 292, 17 8661 425, 17 8661 460, 17 866 1441.Pliki do pobrania

Regulamin Naboru

180Kb

Załącznik nr 1. Formularz wniosku o kwalifikację dostawcy usług

273Kb

Załącznik nr 2. Formularz zgłoszenia usługi

291Kb

Załącznik nr 3. Oświadczenie o bezstronności DU

38Kb

Załącznik nr 4. Tajemnica przedsiebiorstwa

38Kb

Załącznik nr 5. Formularz oceny DU

37Kb

Załącznik nr 6. Taryfikator limitów wsparcia usług

35Kb

Załącznik nr 7 do Regulaminu DU - Formularz de minimis

74Kb

Załącznik nr 8 do Regulaminu DU - oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

71Kb

Załącznik nr 9 do Regulaminu DU - upoważnienie

86Kb

Załącznik nr 10 do Regulaminu DU - karta oceny wniosku o kwalifikację

36Kb

Załącznik nr 11 do Regulaminu DU - karta oceny walidacja usługi

35Kb

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.