Komunikat o rejestracji MŚP

Opublikowano: wtorek, 10 lipiec 2018, 00:55

Województwo Podkarpackie oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania zsiedzibą w Rzeszowie realizują wspólnie projekt pod nazwą „ Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka,Działanie: 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, Typ projektu: Profesjonalizacja usług IOB.

Celem Projektu jest rozwój MŚP z województwa podkarpackiego poprzez zapewnienie im dostępu do profesjonalnych usług rozwojowych z wykorzystaniem utworzonej w ramach projektu elektronicznej platformy, na której zostaną zsieciowane instytucje otoczenia biznesu, dostawcy usług rozwojowych oraz odbiorcy wsparcia – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z woj. podkarpackiego.

W związku z realizacją wspomnianego projektu, Administrator Platformy, czyli Województwo Podkarpackie oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

 zapraszają MIKRO, MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA
 Z WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
 do REJESTRACJI jako ODBIORCÓW WSPARCIA
 w projekcie „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” 

Zarejestrowane MŚP będą uprawnione do skorzystania z usług rozwojowych w ramach Projektu i uzyskanie refundacji za te usługi.

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań formalnych, jakie muszą spełnić MŚP, a także zasady prowadzenia Naboru znajdują się w umieszczonym poniżej Regulaminie oraz załącznikach do niego.

Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, pod numerami telefonów: 17 8661 286, 17 8661 245, 17 8661 292, 17 8661 425, 17 8661 460, 17 866 1441.Pliki do pobrania

Regulamin udzielenia wsparcia dla MŚP w ramach projektu pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu

150Kb

Załącznik 1. Wzór formularza zgłoszenia MŚP

197Kb

Załącznik 2. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów podmiotowych przez mikro, małe, średnie przedsiębio

199Kb

Załącznik 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

57Kb

Załącznik 4. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

70Kb

Załącznik 5. Oświadczenie dotyczące sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa

74Kb

Załącznik 6. Upoważnienie / pełnomocnictwo do podpisania Formularza zgłoszeniowego wraz z załącznika

96Kb

Załącznik 7. Wzór umowy wsparcia z załącznikami

532Kb

Załącznik 8. Taryfikator limitów wsparcia dla Usług oferowanych przez PPWB

69Kb

Instrukcja wypełniania załączników w ramach projektu pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu”

74Kb

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.