Fundusze dla podkarpackich przedsiębiorstw na wsparcie rozwoju i konkurencyjności

Opublikowano: środa, 31 maj 2023, 14:18

Zarząd Województwa Podkarpackiego jako Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 ogłosiła nabór  
w ramach działania 1.3 Wsparcie MŚP – Dotacja, Typ projektu: Wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP w formie dotacji.

W konkursie mogą wziąć udział mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa:

a) spełniające kryteria dot. statusu przedsiębiorstwa wynikające z załącznika nr I do Rozporządzenia nr 651/2014. Status przedsiębiorstwa jest weryfikowany zarówno na etapie oceny projektu, jak również przed podpisaniem umowy o dofinansowanie,

b) posiadające wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,

c) prowadzące działalność gospodarczą w sposób zorganizowany i ciągły oraz mające siedzibę lub oddział (w przypadku spółek prawa handlowego) albo stałe/ dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą) na przygranicznym obszarze funkcjonalnym na zewnętrznej granicy UE wskazanym w Rozdziale IV załącznika nr 1 do FEP 2021-2027  przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy licząc wstecz od dnia ogłoszenia naboru i uzyskujące przychody z ww. działalności. W tym okresie działalność wnioskodawcy nie może podlegać zawieszeniu.

Wsparcie skierowane jest do MŚP w zakresie projektów inwestycyjnych w tym m. in. inwestycje produkcyjne, polegające na zwiększeniu mocy produkcyjnych, rozbudowie zakładów, dywersyfikacji produktów/usług, zmianie sposobu produkcji/świadczenia usług, które prowadzą do wzrostu rozwoju oraz konkurencyjności MŚP tak na rynku regionalnym jak i krajowym czy międzynarodowym. Pomoc udzielana jest podmiotom realizującym inwestycje na przygranicznym obszarze funkcjonalnym na zewnętrznej granicy UE.

Wnioski można składać od 31.05.2023 r. do 14.07.2023 r., a na przedsiębiorców czekają środki w kwocie 60 mln zł.

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie Funduszy Europejskich dla Podkarpacia 2021-2027
Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.