Kompleksowy audyt działalności przedsiębiorstwa w sektorze turystycznym.

Parametry usługi
24 600

Cena brutto (zł)

Liczba wariantów: 1

1

Czas realizacji

(miesiące)

-

Rating

-

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

Opis etapu opracowania
Usługa kompleksowego audytu działalności turystycznej dostarczy zainteresowanym:
- bogatego źródła wiedzy na temat aktualnej sytuacji swojego obiektu w kontekście konkurowania na rynku lokalnym i regionalnym,
- informacji na temat słabych i silnych stron oferty swojego obiektu oraz sposobu w jaki jest on postrzegany przez odbiorców,
- rekomendacji na temat możliwych do wdrożenia rozwiązań podnoszących skuteczność działań marketingowych oraz jakość świadczonych usług
- informacji na temat sposobu dostosowania swojej oferty do potrzeb wyspecjalizowanych segmentów odbiorców (np. turysta kulinarny, turysta eko, turysta rodzinny itp.)
Usługa ukierunkowana jest na podmioty, które poszukują właściwego kierunku działania, odświeżenia/ustalenia wizji oraz ustalenia jasno zdefiniowanego planu działania.
Kompleksowy audyt działalności turystycznej obejmuje następujące etapy:
1.Identyfikacja danych wyjściowych. Po przeprowadzonym wywiadzie indywidualnym
z zamawiającym usługę, określone zostaną podstawowe wytyczne dotyczące preferowanego kierunku rozwoju oferty/preferowanego segmentu klientów. Określone w ten sposób preferencje staną się punktem wyjścia do przeprowadzonych na dalszym etapie działań audytowych.
2.Analiza obecnej sytuacji hotelu oraz audyt rynku. Kolejnym krokiem będzie przeprowadzenia audytu w charakterze „wizji lokalnej”, który ma za zadanie wskazać aktualny stan atrakcyjności obiektu oraz dokonać identyfikacji czynników, które ją determinują. Podczas tego etapu wykazuje się również błędy, czy niedociągnięcia, które mają bezpośredni wpływ na zmniejszone zainteresowania ze strony odwiedzających. W tym momencie ocenie podlegać będzie także dotychczasowa oferta obiektu. Zweryfikowany zostanie rodzaj usługi (czy świadczona usługa ma charakter prosty czy też złożony
i kompleksowy), czy odpowiada ona na zapotrzebowania określonych grup docelowych itp. Audyt rynku lokalnego oraz regionalnego obejmuje weryfikację działań innych podmiotów w branży turystycznej zarówno pod kątem ich konkurencyjności jak też potencjału kooperacyjnego do budowania wspólnych ofert pakietowych.
3.Tajemniczy klient - wykorzystany w celu identyfikacji słabych stron a także weryfikacji założeń, które zostały już zidentyfikowane podczas wcześniejszych etapów audytu. Badanie typu „mystery shopping” daje dostęp do informacji poprzez prowadzenie obserwacji biernej – (obserwacja, jak obsługiwani są inni klienci), jak i obserwacji uczestniczącej (przeprowadzający badanie jako klient). Audytorzy przeprowadzają zgodnie z wcześniej ustalonym scenariuszem wizytę w obiekcie, po czym notują wyniki w kwestionariuszu. Wynikiem takiego badania są rzeczywiste, a nie deklaratywne informacje na temat:
jakości obsługi klienta,
oceny oferty,
marketingu,
podejścia pracowników do potrzeb lub życzeń klienta itp.

4. Audyt działalności marketingowej obejmujący:
- audyt strony internetowej polegający na szczegółowej analizie pod kątem:
wymogów technicznych stawianych przez wyszukiwarki,
użyteczności dla klienta,
szybkości i dostępności,
dostosowania witryny dla urządzeń przenośnych,
instalacji niezbędnych narzędzi analitycznych
- analizę skuteczności i form dotychczasowej działalności marketingowej: social media, portale i fora branżowe, eventy tematyczne, tradycyjnych formy promocji ,
- analizę skuteczności wykorzystywanych kanałów dystrybucji.
5. Rekomendacje i zalecenia poaudytowe. Podsumowanie audytu zawierać będzie informacje na temat m.in.:
- słabych i silnych stron obiektu
- adekwatności oferty do oczekiwań odwiedzających (w kontekście preferowanych grup odbiorców)
- określonych możliwości i kierunku rozwoju świadczonej oferty
- konkretnych i koniecznych do wdrożenia działań, które zniwelują zaobserwowane słabe strony obiektu
- rekomendacji na temat rozwoju świadczonej oferty pod kątem zdefiniowanych wcześniej grup odbiorców o wyspecjalizowanym profilu
Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma w etapie opracowania
Lp. Produkt Forma
brak produktów

Wdrożenie nastąpi w ramach usługi

Opis etapu wdrożenia
Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma / wytworzy w etapie wdrożenia
Lp. Produkt Forma
brak produktów
Wartość dodana usługi dla sektora MŚP
Wdrożenie przedmiotowej usługi rozwojowej pozwoli przedsiębiorstwom turystycznym z sektora MŚP na skuteczniejsze zidentyfikowanie istniejących szans rozwojowych, wzmocnienie własnego know-how, stworzenie kompleksowej oferty ukierunkowanej na potrzeby turysty specjalistycznego, a tym samym wzmocnienie konkurencyjności w skali lokalnej jak i regionalnej.
Aby skorzystać z tej usługi musisz się zalogować. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta możesz je założyć klikając tutaj.
Dodane przez
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia"

8133343915

Rynek 16/1, Rzeszów 35-064

Stowarzyszenie „Pro Carpathia” działa na rynku od 2004 r. Realizuje działania przede wszystkim w sektorze MŚP, w tym: sektor rolno-spożywczy, rozwój turystyki,rozwój zasobów ludzkich związany z rynkie...

Wizytówka

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.