Audyt innowacyjności

Parametry usługi
15 990 - 49 815

Cena brutto (zł)

Liczba wariantów: 1

od 1 do 6

Czas realizacji

(miesiące)

-

Rating

-

Dofinansowanie
(max. 20 tys. zł)

Opis etapu opracowania
Audyt innowacyjności polega na ocenie potencjału i potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie możliwości i potrzeb wdrożenia nowego lub istotnie ulepszonego produktu, nowego lub istotnie ulepszonego procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w przyjętych przez przedsiębiorstwo zasadach działania, w organizacji miejsca pracy lub w stosunkach z otoczeniem. Usługa skierowana jest do właścicieli przedsiębiorstw. Dzięki realizacji usługi możliwe będzie wdrożenie usprawnień procesów zachodzących w firmie, a także poprawa funkcjonowania obszarów działalności przedsiębiorstwa, które tego wymagają. Efektem realizacji audytu jest przedstawienie przedsiębiorstwu rekomendacji w zakresie wdrożenia innowacji, która będzie miała znaczący wpływ na rozwój przedsiębiorstwa.
Swoim zakresem usługa obejmuje komponenty podstawowe takie jak:
- Analiza możliwości zaspokojenia potrzeby zgłoszonej przez przedsiębiorcę;
- Analiza pozycji rynkowej;
- Analiza modelu biznesowego;
- Analiza finansowa;
- Analiza organizacji i zarządzania;
- Analiza dojrzałości technologicznej
a także może zawierać komponenty rozszerzone:
- Rozszerzona analiza pozycji rynkowej;
- Rozszerzona analiza modelu biznesowego;
- Rozszerzona analiza fin.;
- Rozszerzona analiza organizacji i zarządzania;
- Rozszerzona analiza dojrzałości tech.;
- Analiza zarządzania zasobami ludzkimi;
- Analiza innowacyjności produktowo – marketingowej.

Analiza możliwości zaspokojenia potrzeby zgłoszonej przez przedsiębiorcę –może dotyczyć możliwości wdrożenia konkretnego rozwiązania innowacyjnego lub wsparcia przedsiębiorcy w zidentyfikowaniu/skonkretyzowaniu jego potrzeby.

Elementy komponentu:
- Przeprowadzenie rozmowy z przedsiębiorcą przed wykonaniem kolejnych analiz celem:
zdefiniowania pytania badawczego lub hipotezy dotyczącej najważniejszego problemu przedsiębiorstwa;
- stworzenia drzewa problemowego wraz z przedsiębiorcą w oparciu o pytanie badawcze lub sformułowaną hipotezę;

Analiza pozycji rynkowej – postępowanie mające na celu ujawnienie wszystkich szans i zagrożeń tkwiących w otoczeniu oraz ocenę konkurencyjności własnych zasobów i dotychczasowej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa.

Elementy komponentu:
- Analiza SWOT, rynku
- Szacunkowe określenie, jaką wartość dla usługobiorcy mają produkty/usługi oferowane przez firmę. Porównanie wartości produktów/usług oferowanych przez firmę względem konkurentów;

Analiza modelu biznesowego – ocena poziomu innowacyjności poszczególnych składników strategii zarządzania przedsiębiorstwem oraz ich odniesienie do najlepszych praktyk rynkowych.

Elementy komponentu:
- Analiza oferty produktowej, kanałów dystrybucji
- Identyfikacja mechanizmów ustalania i zmian cen produktów;
- Analiza dróg informacyjnych dotarcia do klienta;
- Rekomendacje.

Analiza finansowa – jej celem jest dostarczenie informacji nt. wyników fin. przedsiębiorstwa, koniecznych do określenia jego pozycji względem konkurentów oraz zagrożeń i możliwości inwestycyjnych.

Elementy komponentu:
- Analiza rachunku zysków-strat lub przepływów:
- Identyfikacja źródeł fin. rozwiązań tech. przy wzięciu pod uwagę sytuacji fin. i stopnia rozwoju przedsiębiorstwa.

Analiza organizacji i zarządzania – ocena sposobu zarządzania przedsiębiorstwem, komunikacji wew. i na zew. firmy oraz strategii rozwoju biznesu, oraz ich odniesienie do najlepszych praktyk rynkowych.

Elementy komponentu:
- Analiza obecnej struktury organizacyjnej i linii
- Analiza podejścia do rozwoju biznesu
-Identyfikacja obszarów do potencjalnych usprawnień.

Analiza dojrzałości tech. – audyt stosowanych technologii, porównanie ich do standardów rynkowych, a także analiza tychże tech. pod kątem możliwych do wdrożenia usprawnień procesowych.

Elementy komponentu:
- Analiza stosowanych rozwiązań tech. pod kątem ich funkcjonalności
- Analiza stosowanych form zarządzania własnością intelektualną
- Identyfikacja technologii kluczowych dla wzrostu dochodów i zyskowności w przedsiębiorstwie.


Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma w etapie opracowania
Lp. Produkt Forma
brak produktów

Wdrożenie nastąpi w ramach usługi

Opis etapu wdrożenia
Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma / wytworzy w etapie wdrożenia
Lp. Produkt Forma
brak produktów
Wartość dodana usługi dla sektora MŚP
Firmy wprowadzają innowacje, aby chronić swoją obecną pozycję rynkową poprzez rozwój firmy i zwiększanie konkurencyjności. Innowacjami mogą to być zarówno nowe rozwiązania organizacyjne, technologie, czy też wypracowane nowe standardy dla tworzonych produktów, czy usług. Wprowadzenie i wykorzystywanie przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa nowoczesnych technologii lub wyników prac B+R wymaga nie tylko transferu wiedzy technicznej. Aby budować i utrzymywać potencjał innowacyjny, firmy te potrzebują odpowiedniego środowiska, w którym będą mogły pozyskiwać potrzebne im zasoby i informacje. Istotną rolą w budowie takiego środowiska spełniają Instytucje Otoczenia Biznesu w tym ARR MARR, które świadczą specjalistyczne usługi doradcze w tym zakresie.
Warto je wykorzystać do szerszego spojrzenia na przedsiębiorstwo – jego stan obecny i pod kątem możliwych scenariuszów rozwoju.
Proponowane przez MARR, doradztwo proinnowacyjne to wsparcie firmy we wdrożeniu technologii odpowiadającej potrzebom przedsiębiorstwa. Takie działanie niesie za sobą korzyści w postaci podwyższania konkurencyjności oraz efektywności, a co za tym idzie poprawę kondycji finansowej i rozwój firmy.
Usługi proinnowacyjne to konkretne korzyści dla firm nastawionych na działania innowacyjne w postaci:
•planu rozwoju technologii opartego na solidnych podstawach – dzięki ocenie potrzeb technologicznych wykonanych przez zespół doświadczonych konsultantów i ekspertów, firma zyskuje solidne podstawy informacyjne do planowania rozwoju technologicznego oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań i produktów
•łatwiejszego wdrożenia technologii - dzięki usłudze proinnowacyjnej, firma zyskuje pomoc w obszarach związanych z pozyskaniem i wdrożeniem nowych technologii
•wsparcia procesów wdrażania innowacji specjalistyczną wiedzą- przedsiębiorca ma wsparcie najlepszych ekspertów w szerokim aspekcie wdrażania innowacji - technicznym, menedżerskim, prawniczym, itd.

Aby skorzystać z tej usługi musisz się zalogować. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta możesz je założyć klikając tutaj.
Dodane przez
AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO MARR S.A.

8170005093

Chopina 18, Mielec 39-300

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. funkcjonuje na rynku od ponad 25 lat. Jest prężnie działającą instytucją otoczenia biznesu. Stanowi platformę dialogu i współpracy pomiędzy przedsiębiorcam...

Wizytówka

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.