Badania rynków zagranicznych pod kątem możliwości eksportowych przedsiębiorstwa oraz prowadzenia działań eksportowych.

Parametry usługi
55 350 - 122 508

Cena brutto (zł)

Liczba wariantów: 1

od 4 do 5

Czas realizacji

(miesiące)

-

Rating

90%

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

0

Liczba nabyć
ogółem

0

Liczba nabyć
w bieżącym miesiącu

0

Liczba nabyć
w ciagu 180 dni

Opis etapu opracowania

W ramach usługi zrealizowane zostanie:
1. Badanie trendów i sytuacji na rynkach eksportowych:
Zakres usługi obejmuje m. in.:
•ocenę potencjału rynku oraz perspektyw jego rozwoju z uwzględnieniem ewentualnych ryzyk dla działalności eksportowych -25h
•analizę regulacji prawnych mających wpływ bezpośredni i pośredni na prowadzone działania biznesowe -25h
•badania i analizy dla wsparcia eksportu na różnych etapach tego procesu -30h
•analizę i badania aktualnych kierunków eksportu oraz ich prognozowanie -20h
•analizę konkurencyjności pod względem produktów i świadczonych usług -20h
•analizę produktów i poziomu cen konkurencyjnych oferowanych na wybranym rynku- 20h
•analizę gotowości do eksportu- 10h
•analizę i wskazanie rynku/rynków docelowych działalności eksportowej, pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy (opracowań dotyczących rynków docelowych działalności eksportowej) -25h
•analizę sposobów i kanałów dystrybucji wskazanych produktów na wybranym rynku -15h
•wyznaczanie celów marketingowych oraz wybór najefektywniejszych narzędzi i metod promocyjnych -25h
•opisu bieżącej działalności spółki oraz prognozy wpływu eksportu na jej rozwój (m.in. analizę SWOT) -40h
•opisu celów i strategii eksportowej – 20h
•rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowania go do działalności eksportowej -15h
•rekomendację rozwoju działalności eksportowej -10h
2. Usługi doradcze w zakresie prowadzenia eksportu:
•Doradztwo w zakresie promocji eksportu przedsiębiorstw i sprzedaży na rynki zagraniczne -35h
•Doradztwo w zakresie prowadzenia działań w postaci misji zagranicznych oraz udziału w targach międzynarodowych, mających na celu praktyczne wprowadzenie eksportu na rynki docelowe poprzez nawiązywanie kontaktów na rynkach zagranicznych -65h
•Doradztwo w zakresie wyszukiwania, selekcji, a następnie nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi -40h
•Doradztwo w zakresie dostosowania produktu lub usługi do potrzeb rynku docelowego (w tym m.in. badanie marketingowe na rynku docelowym) -40h
•Doradztwo biznesowe i prawne w zakresie budowy kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalno-prawnego umożliwiającego wejście na dany rynek zagraniczny -45h
•Doradztwo w zakresie wykorzystania rozwiązań IT w działalności eksportowej -40h
•Doradztwo w zakresie projektowania materiałów reklamowych i promocyjnych, wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania logotypów i marek produktowych, a także stron internetowych (w tym aplikacji mobilnych) przeznaczonych do promocji i sprzedaży na rynkach zagranicznych -65h
•Doradztwo w zakresie technik i sposobów pozyskiwania partnerów zagranicznych -35h
•Doradztwo w zakresie negocjacji w handlu zagranicznym -40h
•Doradztwo w zakresie wykorzystania Internetu w działalności eksportowej – handel elektroniczny -35h
•Doradztwo w zakresie prawidłowego zawierania transakcji eksportowych, umów handlowych w transakcjach eksportowych -30h
•Doradztwo w zakresie kluczowych zagadnień finansowych w handlu zagranicznym, metody i rodzaje płatności w handlu międzynarodowym, zabezpieczania wierzytelności w międzynarodowym obrocie gospodarczym oraz rozliczenia międzynarodowe -60h
W ramach realizacji usługi przygotowany zostanie plan wdrożenia, który obejmie opracowanie koncepcji wejścia na rynek zagraniczny, w tym szacowanie kosztów wdrożenia strategii eksportowej, analizę finansową, wstępny harmonogram wdrażania strategii eksportowej itp.
Wdrożenie usługi wpłynie na zwiększenie aktywności gospodarczej MŚP z regionu województwa podkarpackiego na rynkach międzynarodowych. Eksport pozwala na lepsze wykorzystanie zdolności produkcyjnych firm, a tym samym uzyskanie wzrostu rentowności. Obecność na rynkach międzynarodowych pozwala na poznanie konkurencji, poprawia innowacyjność firmy, a także poszerza bazę dotychczasowych odbiorców.
Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma w etapie opracowania
Lp. Produkt Forma
brak produktów

Wdrożenie nastąpi w ramach usługi

Opis etapu wdrożenia
Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma / wytworzy w etapie wdrożenia
Lp. Produkt Forma
brak produktów
Wartość dodana usługi dla sektora MŚP
Planowana do wdrożenia usługa, jest bezpośrednią odpowiedzią na zidentyfikowane zapotrzebowanie rynku na usługi z obszaru szeroko rozumianej internacjonalizacji, świadczonych przez wysokiej klasy specjalistów. Dostępność w regionie tak sprecyzowanej oferty doradczej, wpłynie na zwiększenie aktywności gospodarczej MŚP z regionu województwa podkarpackiego na rynkach międzynarodowych. Współczesne trendy rozwojowe oraz postępująca globalizacja sprawiają, że systematyczny wzrost przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw należy budować w oparciu o nieustanny rozwój działalności eksportowej oraz nawiązywanie wartościowych kontaktów handlowych. Sektor MŚP ze względu na konkurowanie z większymi przedsiębiorstwami wymaga nieustannego monitorowania nowości pojawiających się na rynku, śledzenia trendów branżowych, by następnie w sposób dynamiczny, odpowiednio na nie reagować. Firmy z sektora MŚP, aby rozwijać się i zwiększać konkurencyjność, muszą wchodzić więc na rynki zagraniczne. Umiędzynarodowienie firm jest naturalnym etapem rozwoju każdego dobrze prosperującego przedsiębiorstwa. Korzyści z eksportu są niekwestionowane, gdyż pozwala on lepiej wykorzystać zdolności produkcyjne firm, a tym samym uzyskać wzrost rentowności. Kontrakty eksportowe często prowadzą do wzrostu skali produkcji i rozwoju firm, które mogą przewyższać chłonność rynku krajowego. Obecność na rynkach międzynarodowych pozwala na dokładne poznanie konkurencji, zmian zachodzących w branży, poprawia innowacyjność firm, a także poszerza bazę dotychczasowych odbiorców.
Aby skorzystać z tej usługi musisz się zalogować. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta możesz je założyć klikając tutaj.
Dodane przez
Stowarzyszenie Społeczno-Ekonomiczne Absolwent

8133253052

Sucharskiego 2, Rzeszów 35-225

Stowarzyszenie Społeczno-Ekonomiczne Absolwent z siedzibą w Rzeszowie prowadzi swoją działalność od roku 2001, dzięki czemu posiada rozwiniętą sieć współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, jednostkami...

Wizytówka

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.