Opracowanie planu przedsięwzięcia wraz z analizą finansową

Parametry usługi
13 284

Cena brutto (zł)

Liczba wariantów: 1

1

Czas realizacji

(miesiące)

5.00

Rating

-

Dofinansowanie
(max. 20 tys. zł)

Opis etapu opracowania

Usługa obejmuje opracowanie planu przedsięwzięcia wraz z analizą finansową dla konkretnego zamierzenia

inwestycyjnego. W planie przedsięwzięcia w sposób precyzyjny opisana zostanie inwestycja oraz wskazane zostaną jej

wszelkie atuty. Przykładowa struktura planu przedsięwzięcia składać się będzie z następujących części:

- Charakterystyka przedsiębiorstwa

- Opis produktu lub usługi

- Otoczenie wewnętrzne (pracownicy)

- Otoczenie zewnętrzne (rynek i konkurencja)

- Marketing i sprzedaż

- Harmonogram działań

- Analiza finansowa


W części Charakterystyka przedsiębiorstwa umieszczony zostanie krótki opis przedsiębiorstwa, zawierający następujące informacje:

-nazwa firmy

-forma prawna

-dane adresowe

-data rozpoczęcia działalności

-opis właścicieli

-historia, cel oraz misja przedsiębiorstwa

-dotychczasowe osiągnięcia, wyróżnienia, nagrody, certyfikaty

-wykaz posiadanych zasobów

W części Opis produktu lub usługi opisany zostaje główny przedmiot działalności gospodarczej, który ma być rozwijany.

Przedstawione zostaną cechy produktu/usługi, które wyróżniać go/ją będą na tle konkurencji, proces jego produkcji lub

proces świadczenia usługi oraz sprzedaży. W tej części zamieszczone zostaną następujące Informacje:

-opis produktu/usługi oraz procesu produkcji

-pokazanie zalet i wad danego produktu/usług

-przedstawienie cech produktu, które wyróżniają go na tle konkurencji

-zaprezentowanie praw autorskich i patentów, jeśli produkt takie posiada

-projekt modernizacji produktu

-informację o rentowności oferowanych produktów/usług

-potwierdzenie, że produkt jest zgodny z wszelkimi normami


Część Otoczenie wewnętrzne firmy charakteryzuje kadrę zarządzającą i pracowników, w szczególności informacje:

-kwalifikacje kadry kierowniczej i pracowników

-struktura organizacyjna przedsiębiorstwa

-stosowany w danej firmie system komunikacji

-odpowiedni podział obowiązków pomiędzy menadżerami i pracownikami

-polityka płacowa, zatrudnienia oraz szkoleń

-system monitoringu i kontroli podejmowanych decyzji.

W części otoczenie zewnętrzne przedsiębiorstwa opisany zostanie rynek, na którym przedsięwzięcie będzie

funkcjonować, otoczenie konkurencji oraz opis klientów, do których kierowany będzie produkt/usługa.

Część Analiza otoczenia zewnętrznego zawierająca następujące informacje:

-określenie pozycji firmy na danym rynku

-analiza branży, w której firma będzie działać

-charakterystyka konkurencji

-charakterystyka potencjalnych klientów

-określenie barier wejścia na nowe rynki oraz wyjścia z nich.

-Analiza ryzyk (prawne, technologiczne, organizacyjne, biznesowe, inne).

W części Marketing i sprzedaż – zaprezentowane zostaną dane dotyczące docelowego rynku, klientów, konkurencji oraz

potencjalnych kontrahentów. Opis wg koncepcji 4P:

-Product (Produkt)

-Price (Cena) – polityka cenowa, cena jednostkowego produktu/usługi, rabaty, porównanie cen u konkurencji.

-Place (Dystrybucja) – opis kanałów dystrybucji, strategia sprzedaży i dystrybucji, usługi pogwarancyjne, formy płatności, przedstawienie partnerów handlowych.

-Promotion (Promocja i reklama) – przedstawienie form kampanii reklamowej i promocyjnej, sposoby dotarcia do klienta, wielkość budżetu,

-Public Relations czyli kreowanie pozytywnego wizerunku firmy.

Część Harmonogram działań obejmuje zakres rzeczowy przedsięwzięcia. Wymienione i scharakteryzowane zostaną zadania planowane do zrealizowania z uwzględnieniem czasu i kosztu ich realizacji.

Część Analiza finansowa opracowana na podstawie danych finansowych uwzględniając lata realizacji oraz okres 3 lat po

zakończeniu realizacji przedsięwzięcia.

Analiza finansowa zawiera:

-bilansu

-rachunku zysków i strat, rachunku przepływów środków pieniężnych (cash flow)

-analizy progu rentowności

-przedstawienia źródeł finansowania przedsięwzięcia,

-analizy stopy zwrotu z kapitału zainwestowanego, zadłużenia i wypłacalności, płynności finansowej,

-archiwalnych danych finansowych.

Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma w etapie opracowania
Lp. Produkt Forma
1 Plan przedsięwzięcia wraz z analizą finansową dla konkretnego zamierzenia inwestycyjnego Papierowa i elektroniczna

Wdrożenie nastąpi po zakończeniu etapu opracowania na podstawie zatwierdzonego Planu Wdrożenia Usługi

Wyjaśnienie dlaczego wdrożenie nie jest możliwe w ramach usługi

Wdrożenie przedsięwzięcia bardzo często związane jest z zakupem środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych. Działania prowadzące do realizacji przedsięwzięcia są kapitało- oraz czasochłonne i wymagają zwykle w pierwszej kolejności pozyskania zewnętrznego finansowania – zwrotnego (kredyt, pożyczka itp.) lub bezzwrotnego (dotacja inwestycyjna na rozwój). W związku z powyższym Dostawca usług w ramach usługi dostarcza przedsiębiorstwu Plan Wdrożenia Usługi, programujący kolejne kroki wdrożenia (pozyskanie finansowania, realizacja inwestycji, rozpoczęcie świadczenia nowych produktów/usług). Proces wdrożenia realizowany jest samodzielnie przez przedsiębiorstwo przy ewentualnym wsparciu doradczym Dostawcy usług.

Opis etapu wdrożenia

Pierwszym etapem procesu wdrożenia jest zwykle pozyskanie zewnętrznego finansowania zwrotnego lub bezzwrotnego na realizację planowanego przedsięwzięcia. W dalszej kolejności Odbiorca Usług realizuje inwestycję zaplanowaną w harmonogramie rzeczowo-finansowym, której zakres najczęściej obejmuje zakup środków trwałych i/lub wartości materialnych i prawnych (w zależności od planowanego przedsięwzięcia), przygotowanie i realizację kampanii marketingowej wprowadzającą na rynek nowy produkt lub usługę. Etap wdrożenia kończy się wprowadzeniem nowego produktu lub usługi do oferty Odbiory Usług.

Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma / wytworzy w etapie wdrożenia
Lp. Produkt Forma
1 Plan Wdrożenia Usługi – dokument programujący kolejne kroki procesu wdrożenia przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz ze zdefiniowaniem kamieni milowych. Zawierał będzie harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia z terminarzem i kosztorysem, a także rekomendowane optymalne źródła finansowania przedsięwzięcia wraz z ogólną instrukcją dla procesu aplikacji.
Dokument zostanie zatwierdzony przez osobę upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorstwa.
Papierowy/elektroniczny
Wartość dodana usługi dla sektora MŚP
W dzisiejszych, konkurencyjnych czasach planowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego, które odniesie sukces, wymaga
przemyśleń oraz solidnych przygotowań. Plan przedsięwzięcia pisze się zarówno w celu pozyskania kapitału, ale nie
tylko. Planowanie jest podstawą sprawnej egzystencji każdej firmy, organizacji czy też projektu. Formalnym
odpowiednikiem tego procesu jest plan przedsięwzięcia, który pełni kilka istotnych ról często niedostrzeganych przez
przedsiębiorców. Przede wszystkim odzwierciedla on sposób, w jaki firma będzie zarządzana, oraz wskazuje narzędzia nadzoru zamierzonych działań. Pozwala na zdefiniowanie założeń oraz działań określonych jako cele krótko- i długoterminowe oraz monitorowanie ich wedle przyjętych wskaźników. Dodatkowo pozwala na dostrzeżenie słabych stron i zagrożeń, z którymi będzie trzeba się zmierzyć. Dzięki temu można dopasować strategię oraz działania firmy w celu zapobiegania tym zagrożeniom lub minimalizacji ich skutków. W konsekwencji plan przedsięwzięcia staje się narzędziem informacyjnym, które pozwala na ustrukturyzowanie wszystkich działań oraz strategii zarówno wewnątrz oraz na zewnątrz firmy. Stanowi on mapę pełną drogowskazów i dróg, którymi przedsiębiorca może i powinien się poruszać, aby osiągnąć cel przy jednoczesnym uwzględnieniu, że czasem będzie trzeba skorzystać z objazdów. Ponadto, pełni istotną rolę w rozmowach z potencjalnymi inwestorami i partnerami, ponieważ pozwala na weryfikację pomysłu i pozyskanie finansowania na jego realizację. Rzetelnie napisany plan przedsięwzięcia pozwala na samodzielną weryfikację, czy planowane przedsięwzięcie ma potencjał i przyniesie zysk.
Aby skorzystać z tej usługi musisz się zalogować. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta możesz je założyć klikając tutaj.
Dodane przez
INNpuls Sp. z o.o.

8133540225

Hetmańska 40A, Rzeszów 35-045

INNpuls świadczy wyspecjalizowane usługi informacyjne, doradcze i szkoleniowe o charakterze proinnowacyjnym. Z uwagi na koncentrację Spółki na projektach o wysokim potencjale innowacyjnym, klienci na ...

Wizytówka

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.