Kompleksowy audyt działań informacyjno-promocyjnych wraz z przygotowaniem i wdrożeniem strategii (w branży turystycznej i gastronomicznej)

Parametry usługi
72 103 - 104 181

Cena brutto (zł)

Liczba wariantów: 2

9

Czas realizacji

(miesiące)

-

Rating

90%

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

2

Liczba nabyć
ogółem

0

Liczba nabyć
w bieżącym miesiącu

2

Liczba nabyć
w ciagu 180 dni

Opis etapu opracowania

Usługa rozwojowa: „Kompleksowy audyt działań informacyjno-promocyjnych wraz z przygotowaniem i wdrożeniem strategii (w branży turystycznej i gastronomicznej)” zostanie poprzedzona szczegółowym wywiadem z przedstawicielami przedsiębiorstwa celem skonkretyzowania potrzeb MŚP. 


Opracowanie usprawnień pozwalających na rozwój działalności biznesowej przedsiębiorstwa:

1. Przygotowanie audytu.

Przeprowadzenie audytu polegać będzie na identyfikacji danych wyjściowych (wywiad indywidualny, audyt). Identyfikacja będzie dotyczyć obiektu, produktów, oferty, klientów, rynku, personelu, wystroju, konkurencyjności działań marketingowych (w tym sprzedażowych): marketingu tradycyjnego i marketingu internetowego (strony www oraz mediów społecznościowych, ruchów na stronie). Audyt pozwoli zweryfikować stan wyjściowy obecnej sytuacji obiektu oraz stan działań marketingowych, a także kierunek rozwoju jaki jest wskazany.

2. Przeprowadzenie badania „tajemniczy klient”.

Działanie obejmuje przeprowadzenie kilkudniowych badań jakościowych typu „mystery client” wraz z elementami sprzedażowymi istniejących produktów i oferty. Badanie metodą Mystery Guest (Mystery Shopping) pozwala na obserwacje bierną i uczestniczącą wg scenariusza - jest na wszystkich etapach obsługi gościa i na każdym stanowisku we wszystkich działach mających kontakt z klientem. Pozwoli to uzyskać informacje nt. jakości obsługi klienta, oceny oferty, marketingu, podejścia pracowników do potrzeb lub życzeń klienta.

3. Przygotowanie strategii działań informacyjno-promocyjnych, w tym strategii nowych produktów / nowych ofert bądź udoskonalenie istniejącej oferty/ usług. Strategia będzie opracowywana w dwóch wariantach. Wariant I będzie dotyczyć branży gastronomicznej, wariant II branży turystycznej.  

Strategia będzie zawierać m.in. koncepcje/ opracowania poszczególnych działań informacyjno - promocyjnych:

a) Działania informacyjno - promocyjne  dla branży gastronomicznej:

- opracowanie ulotki - 1 szt., 

- koncepcja niezbędnych zmian wystroju i wyposażenie wnętrz - 1 szt.,

- opracowanie karty menu i  karty win - 1 szt.,

- opracowanie karty stałego klienta - 1 szt.,

b) Działania informacyjno - promocyjne dla branży turystycznej:

- opracowanie ulotki - 1 szt.,

- opracowanie zmian na stronie www - 1 szt.,

- opracowanie koncepcji pakietów pobytowych - 1 szt.,

- opracowanie koncepcji kalendarza eventów w obiekcie - 1 szt.,

- opracowanie  oferty programu lojalnościowego  - 1 szt.


Działanie obejmuje przygotowanie strategii marketingowej z kompleksowym planem marketingowym. Uwzględnia skuteczne oraz nowoczesne kanały marketingowe (różne grupy docelowe: baby boomers, pokolenie XYZ, millenialni, seniorzy, osoby w wieku pracującym). Istotnym elementem oferty jest stworzenie nowych produktów / nowych ofert bądź udoskonalenie istniejącej oferty/ usług. Ponadto, określone zostaną cele długo i krótkoterminowe oraz harmonogram działań ze względu na sezonowość branży i cykl życia oferty/ usługi.


Usługa „Kompleksowy audyt działań informacyjno-promocyjnych wraz z przygotowaniem i wdrożeniem strategii (w branży turystycznej i gastronomicznej)” dostarczy zainteresowanym:

- bogatego źródła wiedzy na temat aktualnej sytuacji swojego obiektu w kontekście konkurowania na rynku lokalnym i regionalnym,

- informacji na temat słabych i silnych stron oferty swojego obiektu oraz sposobu w jaki jest on postrzegany przez odbiorców,

- rekomendacji na temat możliwych do wdrożenia rozwiązań podnoszących skuteczność działań marketingowych oraz jakość świadczonych usług,

- informacji na temat sposobu dostosowania swojej oferty do potrzeb wyspecjalizowanych segmentów odbiorców.

Usługa ukierunkowana jest na podmioty, które poszukują właściwego kierunku działania, odświeżenia/ustalenia wizji oraz ustalenia jasno zdefiniowanego planu działania.

Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma w etapie opracowania
Lp. Produkt Forma
1 Raport z przeprowadzonego audytu.
Raport będzie zawierał stan zastany obecnej sytuacji obiektu, stan działań marketingowych a także kierunki rozwoju.
elektroniczna
2 Raport końcowy z wnioskami i rekomendacjami dotyczy badania "Tajemniczy klient".
Raport będzie zawierał informacje na temat jakości obsługi klienta, oceny oferty, marketingu, podejścia pracowników do potrzeb klientów.
elektroniczna
3 Strategia z zaleceniami i elementami wdrożenia.
Strategia będzie zawierać kompleksowy plan marketingowy tj. udział w targach, promocja w prasie, radiu, telewizji, serwisach internetowych, social mediach, Google Ads. W strategii będą zawarte również cele długo i krótkoterminowe oraz harmonogram działań.
elektroniczna

Wdrożenie nastąpi w ramach usługi

Opis etapu wdrożenia


Wdrożenia opracowanych usprawnień (wdrożenie usługi)

Realizacja strategii działań informacyjno-promocyjnych oraz strategii wdrożenia nowych produktów /nowych ofert bądź udoskonalenie istniejącej oferty/ usług będzie dostosowana do danej branży: gastronomicznej i turystycznej.

1) Pierwszy pakiet będzie skierowany dla przedstawicieli branży gastronomicznej. Pakiet będzie zawierał następujący katalog działań:

- tłumaczenie ulotki na język angielski - 1 szt.

- druk ulotek w dwóch językach pl/en - 1000 szt.

- pozycjonowanie poprzez kampanie Google Ads - 7 szt.

- prowadzenie profili w socjal mediach (Facebook, Instagram, YouTube) - 6 m-cy,

- wdrożenie zmian wystroju i wyposażenie wnętrz (nadzór) - 6 m-cy,

- tłumaczenie karty menu i  karty win - 1 szt

- druk karty menu i  karty win po  50 szt.- 100 szt łącznie,

- druk karty stałego klienta - 1000 szt.


2) Drugi pakiet będzie skierowany dla przedstawicieli branży turystycznej.  Pakiet będzie zawierał następujący katalog działań:

- tłumaczenie ulotki na język angielski - 1 szt.,

- druk ulotek w dwóch językach pl/en - 1000 szt.,

- wdrożenie koncepcji strony www - 6 m-cy,

- prowadzenie profili w socjal mediach (Facebook, Instagram, YouTube) - 6 m-cy,

- wdrożenie pakietów pobytowych - 6 m-cy;

- druk kalendarza eventów w obiekcie  - 1000 szt.,

- wdrożenie oferty programu lojalnościowego - 6 m-cy.


Najważniejszym etapem jest skuteczne wdrożenie stworzonej strategii działań i strategii wdrożenia produktów / ofert (nowe bądź udoskonalone), bo tutaj mierzone są efekty. W ramach tego etapu wykonane będą działania informacyjno-promocyjne. Działania te będą prowadzone w kanałach określonych wcześniej w audycie, badaniu, strategii (etap 1) i będą w pełni dostosowane do potrzeb oraz preferencji firmy. 


2.Ewaluacja działań wdrożeniowych wraz z rekomendacjami. 

Działanie polega na ewaluacji elementów wdrożeniowych, weryfikacji efektywności, śledzeniu opinii wśród klientów (opnie w Internecie, ankiety w obiektach) oraz rekomendacji celem udoskonalenia.

Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma / wytworzy w etapie wdrożenia
Lp. Produkt Forma
1 Raport z ewaluacji działa wdrożeniowych wraz z rekomendacjami.
Raport będzie zawierał weryfikacje efektywności, śledzeniu opinii wśród klientów oraz rekomendacje celem udoskonalenia.
elektroniczna
Wartość dodana usługi dla sektora MŚP
Wdrożenie proponowanej usługi rozwojowej pozwoli podnieść jakość oferty przedsiębiorstwa i jej konkurencyjność. Jakość oferowanych usług odgrywa istotną rolę w sektorze usług branży turystycznej, okołoturystycznej i gastronomicznej.
Ponadto, przedsiębiorstwa, które posiadają kompleksową ofertę (produkt) odnotowują sukces komercyjny i wzrost liczby klientów (obecne trendy w turystyce). Klient ma otrzymać kompleksową ofertę zrealizowaną na wysokim poziomie, z możliwością szybkiego zakupu (dostępu) – co umożliwia współczesny e-marketing (Internet, social media, opinie). Sukces dobrze przygotowanej, przeprowadzonej i wypromowanej oferty (usługi, miejsca, etc.) gwarantuje zadowolenie klienta, który będzie polecał obiekt, miejsce, region (w tym opowiadał o wrażeniach i emocjach związanych z tym miejscem), co będzie stanowiło wartość dodaną (marketing szeptany). Tym samym atrakcyjność obiektu / miejsca spowoduje rozwój przedsiębiorstwa, rozwój sektora MŚP i przedsiębiorczości lokalnej (turysta / gość generuje przychód w regionie). Wdrożenie usługi spowoduje większą dochodowość w skali sezonu oraz roku, co pozwoli na zatrudnienie stałego personelu i utrzymania jakości oferowanych usług (duża rotacja personelu).
Przeprowadzenie audytu, badań oraz strategii pozwoli na podniesienie wiedzy, know-how przedsiębiorstwa i zwiększenie konkurencyjności. Odpowiednio zaplanowana strategia działań informacyjno-promocyjnych pozwoli na ukierunkowanie oferty do docelowego targetu, zwiększy liczbę gości, wzmocni markę i konkurencyjność przedsiębiorstwa (sektora MŚP woj. podkarpackiego).
Aby skorzystać z tej usługi musisz się zalogować. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta możesz je założyć klikając tutaj.
Dodane przez
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia"

8133343915

Rynek 16/1, Rzeszów 35-064

Stowarzyszenie „Pro Carpathia” działa na rynku od 2004 r. Realizuje działania przede wszystkim w sektorze MŚP, w tym: sektor rolno-spożywczy, rozwój turystyki,rozwój zasobów ludzkich związany z rynkie...

Wizytówka

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.