STRATEGIA E-MARKETINGOWA FIRMY

Parametry usługi
23 985

Cena brutto (zł)

Liczba wariantów: 1

3

Czas realizacji

(miesiące)

5.00

Rating

-

Dofinansowanie
(max. 20 tys. zł)

Opis etapu opracowania

Dynamiczny rozwój Internetu, który zrewolucjonizował i wciąż rewolucjonizuje nie tylko formy komunikacji z klientem ale i szerokie spektrum stosowanych modeli biznesowych, zmusza firmy do ciągłego poszukiwania rozwiązań w rozwijanych przedsięwzięciach, w szczególności w obszarze marketingu. Obecność firm w sieci www stała się powszechna, jednakże niestety równie częste nie jest efektywne wyróżnienie się przedsiębiorstw na tle konkurencji i skuteczne dotarcie z komunikatem marketingowym i (zwłaszcza) sprzedażowym do klientów. Ponad połowa Polaków korzystających z internetu dokonuje e-zakupów w sieci, a zaledwie co ósma firma potrafi sprzedawać on-line. W wykorzystaniu social mediów rodzime przedsiębiorstwa są w ogonie Europy (Gemius, Eurostat, NBP). Niezbędna jest zatem profesjonalizacja obecności firm w Internecie, nastawiona na realizację konkretnych celów sprzedażowych a nie wyłącznie zaznaczenie w sieci swojej obecności. Konkretnym sposobem na profesjonalne podejście do istnienia firmy w sieci i realizacji dzięki tej obecności celów marketingowych i sprzedażowych jest opracowanie strategii marketingu internetowego, uwzględniającej specyfikę, możliwości i potrzeby konkretnej organizacji. Oraz przede wszystkim cele, które firma stawia wobec e-marketingu. Oczywiście, wszystkie te kwestie mogą być indywidualnie zróżnicowane, jednakże każda strategia marketingu internetowego, nawet dla podmiotów z różnych branż, ma wiele cech i elementów wspólnych, dlatego też usługę jej opracowania zaprojektowano jako usługę standardową.   Jej kluczowe elementy to: · Określenie celów marketingowych oraz oczekiwań wobec wpływu, jaki działania w Internecie wywierać będą na działalność i rozwój firmy. Cele marketingowe mogą dotyczyć zarówno budowania marki i komunikatów marketingowych jak i mogą być celami sprzedażowymi, także na poziomie transakcji. Kreując cele marketingu internetowego trzeba także odnieść się do roli, jaką internet odgrywać będzie w strategii całej firmy i jej marki. · Analiza otoczenia - zarówno na poziomie makroekonomicznym (ze szczególnym uwzględnieniem trendów w branży) jak i mikroekonomicznym. Trzeba tu uwzględnić fakt, że skutkiem rozwoju Internetu, konsumenci w większości branż przestali tworzyć segmenty lokalne czy regionalne, a tworzą segmenty globalne, określone dostępem do Internetu. · Analiza zasobów własnych - rachunek sumienia w zakresie zasobów, które firma może przeznaczyć na realizację założonych celów strategicznych. · Wybór rynku docelowego - określenie docelowej grupę konsumentów, musi zostać poprzedzone segmentacją rynku i identyfikacją najważniejszych z punktu widzenia postawionych celów segmentów. Dla trafnego wyboru znaczenie ma jakość analizy zasobów własnych - jeśli nie są one wystarczające dla kilku segmentów docelowych, trzeba wybrać jeden, przy pomocy którego będzie można pozyskiwać klientów z innych segmentów. · Analiza konkurencji - w odniesieniu do wybranych segmentów odbiorców. · Pozycjonowanie oferty - zaprojektowanie wizerunku oferty i samej marki w oczach konsumentów, z naciskiem na budowę zaufania marki i firmy jako celów nadrzędnych. Elementem wizerunku będzie katalog oferowanych klientom wartości oraz zbudowanie zakresu oferty, która kierowana będzie na konkretny, zidentyfikowany rynek. · Modele komunikacji z klientami - obejmujący zarówno komunikaty marketingowe czy działania prosprzedażowe, jak i - niezbędne AD 2018 - budowanie trwałych relacji z konsumentami. · Identyfikacja niezbędnych działań, które prowadzić będą do osiągnięcia założonych celów, a więc zejście na poziom  taktyczny. Usługa będzie tu prowadzić do zbudowania nie tylko katalogu działań ale także harmonogramu ich wdrażania, przy dużym nacisku na budowanie lojalności klientów, opartej na trwałych relacjach. · Rezultaty i wskaźniki - ostatni etap to określenie listy zaplanowanych efektów oraz wskaźników efektywności, czyli parametrów, które pozwolą na ocenę stopnia osiągnięcia zaplanowanych celów.

Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma w etapie opracowania
Lp. Produkt Forma
1 Kompletna strategia e-marketingowa elektroniczna

Wdrożenie nastąpi po zakończeniu etapu opracowania na podstawie zatwierdzonego Planu Wdrożenia Usługi

Wyjaśnienie dlaczego wdrożenie nie jest możliwe w ramach usługi

W ramach usługi klient otrzymuje harmonogram wdrażania poszczególnych działań z rozbiciem na miesiące. Strategia wskazuje jakie działania mają zostać podjęte przez klienta i wskazuje kierunki tych działań. Klient przystępuje do wdrażania poszczególnych działań po otrzymaniu kompletnej strategii e-marketingowej firmy.

Wdrożenie może nastąpić jedynie po wykonaniu usługi tj. po opracowaniu kompletnej strategii e-marketingowej, gdyż w jej ramach wykonywana jest zarówno analiza dotychczasowych działań firmy jak i  analiza otoczenia firmy i działań konkurencji.  Strategia jest więc wynikową przeprowadzonych badań i analiz rynkowych a jej efektem końcowym jest wskazanie działań i ich harmonogramu służących do osiągnięcia założonego przez klienta celu.

PIG nie uczestniczy we wdrożeniu strategii z powodu iż jest to proces trwający od kilku tygodni do kilku miesięcy oraz wymaga on przede wszystkim działań ze strony Odbiorcy Usługi i nie wymaga monitoringu z zewnątrz.

Opis etapu wdrożenia

Wdrożenie należy do Odbiorcy Usługi.Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma / wytworzy w etapie wdrożenia
Lp. Produkt Forma
1 Plan wdrożenia elektroniczna
Wartość dodana usługi dla sektora MŚP
Polskie firmy są mocno obecne w sieci www. 97 proc. z nich korzysta z internetu, 91 proc. wykorzystuje pocztę elektroniczną, 80 proc. ma własną stronę internetową, prawie połowa promuje się w mediach społecznościowych, ale tylko 34 proc. podmiotów inwestuje w reklamę graficzną w sieci (raport IAB, Ministerstwa rozwoju i PwC). Podkarpackie niestety odstaje od tych statystyk w dół. Wskaźnik wykorzystania Internetu w przedsiębiorstwach jest tu niemal najniższy w  kraju (92,9% - słabej wypada tylko świętokrzyskie) a współczynnik firm posiadających strategię obecności w sieci jest o połowę niższy niż średnia krajowa! (GUS). Najgorzej w kraju wygląda wykorzystanie przez przedsiębiorców z Podkarpacia możliwości chmury obliczeniowej (4% przy średniej 6,2% i 9,6% w Mazowieckiem - GUS). Własną stronę internetową ma nieco ponad 60% firm na Podkarpaciu, zaś osiągnięcie wspomnianej średniej krajowej z 2017 (80% ) przewidziano dopiero na rok 2020.
Jak podaje GUS, aż 27,7 proc. polskich firm reklamuje się już w sieci, ale wg badania PwC AdEx, zaledwie 6,9 proc. firm wykorzystuje geolokalizację podczas targetowania reklam, a zaledwie 7,3 proc. opiera swoją reklamę na zainteresowaniach użytkowników. W oczywisty sposób wynika to z braku strategicznej koncepcji obecności firm w Internecie.
Jedynym ze sposobów na zmianę tego stanu rzeczy jest zatem profesjonalizacja obecności podkarpackich firm w Internecie, a drogą do niej jest w pierwszej kolejności oparcie podejmowanych działań na zidentyfikowanych celach strategicznych i przemyślanej taktyce na poziomie operacyjnym. Dlatego też przedmiotowa usługa stanowić będzie dużą wartość dodaną dla sektora MSP województw podkarpackiego, wychodząc naprzeciw zidentyfikowanym tu potrzebom, nierzadko - jak wynika ze statystyk - jeszcze nie do końca uświadomionym.   
Aby skorzystać z tej usługi musisz się zalogować. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta możesz je założyć klikając tutaj.
Dodane przez
Podkarpacka Izba Gospodarcza

6840019826

Tysiąclecia 3, Krosno 38-400

Podkarpacka Izba Gospodarcza jest organizacją samorządu gospodarczego powstałą 18 stycznia 1994 roku Misją Podkarpackiej Izby Gospodarczej jest wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorst...

Wizytówka

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.