Mapa drogowa – plan transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa do Przemysłu 4.0 (w skrócie: Mapa drogowa do Przemysłu 4.0)

Parametry usługi
60 885 - 88 560

Cena brutto (zł)

Liczba wariantów: 3

1

Czas realizacji

(miesiące)

-

Rating

-

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

Opis etapu opracowania

Celem usługi jest kompleksowe zidentyfikowanie potrzeb i możliwości rozwojowych przedsiębiorstwa w zakresie transformacji cyfrowej oraz zdefiniowanie zestawu konkretnych kroków, prowadzących do wdrożenia kluczowych dla jego dalszego rozwoju rozwiązań w zakresie cyfryzacji, automatyzacji i/lub robotyzacji.   

Etap opracowania obejmuje następujące kroki:

 1. Przeprowadzenie audytu dojrzałości cyfrowej w celu weryfikacji aktualnego stanu zaawansowania i gotowości do rozpoczęcia bądź kontynuacji niezbędnych zmian technologicznych w firmie. W ramach audytu przeanalizowane zostaną następujące obszary: oferta, model biznesowy, technologia produkcji, poziom automatyzacji i robotyzacji procesów, cyfryzacja produktów i procesów, struktura organizacyjna, kluczowe interakcje z otoczeniem (kontrahenci, podwykonawcy/dostawcy, kanały komunikacji), integracja i zarządzanie danymi, cyberbezpieczeństwo, strategia cyfrowa, przywództwo, kultura organizacji, zarządzanie kompetencjami pracowników
 2. Analizę konkurencji i benchmark możliwości rozwoju cyfrowego na bazie trendów w Polsce i za granicą.
 3. Sformułowanie i uzasadnienie obszarów potencjału transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa wraz z informacją nt. możliwości wykorzystania w tym zakresie technologii Przemysłu 4.0.
 4. Analizę/symulację wzrostu efektywności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie rekomendowanych rozwiązań.  

Formy realizacji etapu: analiza dokumentacji, wywiady z kluczowymi pracownikami przedsiębiorstwa, wizyty w siedzibie przedsiębiorstwa.

W wyniku realizacji etapu powstanie Mapa drogowa do Przemysłu 4.0 definiująca indywidualną i dostosowaną do potrzeb przedsiębiorstwa ścieżkę transformacji cyfrowej. Dokument będzie obejmował:

I. Diagnozę, zawierającą:

 1. Ogólną charakterystykę przedsiębiorstwa
 2. Charakterystykę otoczenia i trendów rynkowych w zakresie transformacji cyfrowej w relacji do przedsiębiorstwa.
 3. Charakterystykę produktów (tj. wyrobów i/lub usług) przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem aspektu ich dojrzałości cyfrowej.
 4. Charakterystykę dotychczasowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa wraz z określeniem poziomu wykorzystania technologii cyfrowych oraz informacje o działaniach zmierzających do zmiany modelu pod kątem wykorzystania technologii cyfrowych.
 5. Identyfikację, wskazanie i uzasadnienie obszarów potencjału (działań/procesów) w przedsiębiorstwie do przeprowadzenia transformacji cyfrowej, z wyszczególnieniem działalności produkcyjnej i pozostałej.
 6. Ocenę dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa, czyli diagnozę stanu obecnego i opis stanu docelowego w wybranych obszarach działalności firmy pod kątem cyfryzacji.
 7. Wnioski i plan dalszych działań.

II. Rekomendacje wdrożenia działań i technologii umożliwiających przeprowadzenie skutecznej transformacji cyfrowej MŚP, zawierające w szczególności:

 1. Charakterystykę proponowanego/-ych rozwiązania/-ń (m.in. opis; uzasadnienie strategiczne wybranego/-ych rozwiązania/-ń jako etapu wdrażania kompleksowej strategii cyfryzacji; analizę kosztów wdrożenia, korzyści z wdrożenia i potencjalne ryzyka; uzasadnienie finansowe wybranej inwestycji – m.in. wskaźniki efektywności, ROI).
 2. Możliwe źródła finansowania.

Przedmiotem usługi są działania skoncentrowane na opisanym powyżej zakresie, w ramach którego Odbiorca Usługi otrzyma:

-  Mapę drogową do Przemysłu 4.0, 

- Plan Wdrożenia opisujący cele, zadania, skwantyfikowane wskaźniki rezultatu oraz harmonogram realizacji rekomendacji wynikających z Mapy.

Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma w etapie opracowania
Lp. Produkt Forma
1 MAPA DROGOWA do Przemysłu 4.0 Papierowa i elektroniczna

Wdrożenie nastąpi po zakończeniu etapu opracowania na podstawie zatwierdzonego Planu Wdrożenia Usługi

Wyjaśnienie dlaczego wdrożenie nie jest możliwe w ramach usługi

Etap wdrożenia nie jest objęty niniejsza usługą i realizowany będzie przez Odbiorcę Usługi po jej zakończeniu. Podstawą efektywnego wdrażania rekomendacji wynikających z Mapy Drogowej będzie Plan wdrożenia, opisujący cele, terminy, wskaźniki i harmonogram działań.   

Skuteczna transformacja cyfrowa przedsiębiorstwa jest procesem ciągłym i opartym na kolejnych iteracjach, angażującym wszystkie działy i komórki przedsiębiorstwa oraz wymagającym ciągłego doskonalenia. Podstawą jego przeprowadzenia jest dobrze przygotowany plan transformacji, którego opracowanie jest przedmiotem niniejszej usługi, bazujący na danych pozyskanych z audytu pozwalającego zorientować się w rzeczywistych i unikalnych potrzebach przedsiębiorstwa w zakresie transformacji cyfrowej. Plan ten zawierał będzie klarowną wizję restrukturyzacji prowadzącą do uzyskania znaczących korzyści biznesowych.

Przeprowadzenie zidentyfikowanych i koniecznych działań prowadzących m.in. do automatyzacji czy robotyzacji procesów wymaga np. zakupu zewnętrznych technologii dostarczanych przez wyspecjalizowanych dostawców czy szkolenia pracowników, co stanowi koszty niekwalifikowane w ramach przedmiotowej usługi.

Opis etapu wdrożenia

Nie dotyczy

Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma / wytworzy w etapie wdrożenia
Lp. Produkt Forma
1 Plan Wdrożenia
Dokument wskazujący kluczowe dla transformacji danego MŚP działania i technologie, pozwalający na prawidłowe przeprowadzenie pierwszego etapu tego procesu w przedsiębiorstwie. Zawierał będzie: cele, zadania, skwantyfikowane wskaźniki rezultatu oraz harmonogram realizacji.
Papierowa i elektroniczna
Wartość dodana usługi dla sektora MŚP
MŚP na Podkarpaciu charakteryzuje opór przed wdrażaniem rozwiązań Przemysłu 4.0. Mimo postępującej cyfryzacji dużych firm większość MŚP wciąż prowadzi działalność analogowo, bez nowoczesnych technologii i integracji danych. Jak wynika z raportu Siemensa (Digi Index 2020) automatyzacja MŚP dotyczy zaledwie 19% działań. Powodem jest m.in. niedobór umiejętności, niechęć do zmian, brak środków finansowych oraz brak wiedzy, jak skutecznie rozpocząć i przeprowadzić transformację cyfrową. Strategię poświęconą tej kwestii ma 20% polskich firm i instytucji, a 6 na 10 firm! (57%) w ogóle nie poświęca temu tematowi uwagi (raport „Computerworld” 2019). Brak planu prowadzi z kolei albo do całkowitej rezygnacji z działań na rzecz transformacji do Przemysłu 4.0, albo podejmowania działań rozproszonych i doraźnych, a przez to mało efektywnych.

W przypadku skorzystania z przedmiotowej usługi MŚP otrzyma przemyślany i precyzyjny plan transformacji, podzielony na realne do realizacji i skwantyfikowane cele i szczegółowy plan wdrażania, uwzględniający również indywidualne możliwości i potrzeby firmy oraz specyfikę branży, w której działa firma. Pozwoli to w dalszym etapie przeprowadzić transformację cyfrową w sposób uporządkowany i systematyczny, unikając krytycznych barier transformacyjnych, za to z wykorzystaniem cyfrowego potencjału MŚP.

Mapa drogowa do Przemysłu 4.0 pozwoli:
- określić zwrot z inwestycji i wartość transformacji cyfrowej
- opracować strategię poprawy głównych wskaźników wydajności (efektywność, jakość, wykorzystanie zasobów i in.)
- uzyskać poparcie dla transformacji w całej firmie.

W konsekwencji MŚP przeprowadzi cyfryzację z wykorzystaniem adekwatnych narzędzi technologicznych, co w krótkim czasie spowoduje wzrost możliwości produkcyjnych, obniżenie kosztów produkcji, wzrost efektywności operacyjnej. Firma dostosuje swoją działalność do nowych realiów konkurowania i nowej logiki biznesowej oraz wyróżni się precyzyjnym podejściem do transformacji cyfrowej.
Aby skorzystać z tej usługi musisz się zalogować. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta możesz je założyć klikając tutaj.
Dodane przez
INNpuls Sp. z o.o.

8133540225

Hetmańska 40A, Rzeszów 35-045

INNpuls świadczy wyspecjalizowane usługi informacyjne, doradcze i szkoleniowe o charakterze proinnowacyjnym. Z uwagi na koncentrację Spółki na projektach o wysokim potencjale innowacyjnym, klienci na ...

Wizytówka

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.